MultiMinds Privacy Charter

Privacy bij MultiMinds

MultiMinds hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te MultiMinds houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent het volgende:

 • We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • We nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en informeren u hierover.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
MultiMinds
Hertshage 10
9300 Aalst
privacy@multiminds.eu

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door MultiMinds verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Voor de uitvoering van (of intentie tot) een overeenkomst: de commerciële, operationele en administratieve opvolging van diensten afgenomen bij MultiMinds.
 • Bij toestemming van de betrokkene voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en marketingacties.
 • Bij een wettelijke verplichting zoals een arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen, verzamelen, opslaan en verwerken: Uw persoonlijke contactgegevens zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer, beroep, … Naast deze contactgegevens houden we ook bedrijfsgegevens bij zoals btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van contactpersonen alsook van de vennoten en/of partners in de zaak. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten tegemoet kunnen komen, worden eveneens bijgehouden. Indien u het beschikbare wifi-netwerk (MultiMinds Guest) gebruikt in onze kantoren, dan houden we ook een aantal gegevens bij. Ook via het gebruik van onze websites, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens verzamelen. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. We verkopen geen enkele gegevens aan derde partijen.

Social Media Cookies

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van IT-infrastructuur
 • Het verzorgen van de webhosting
 • Het verspreiden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en marketingacties
 • Facturatie
 • Personeelszaken

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan ander partijen doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Zoals bijvoorbeeld in het kader van een politioneel onderzoek. We delen enkel persoonsgegevens met derden indien we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking hiervan. Een aantal van de derde partijen waaraan we persoonsgegevens verstrekken, volgens de hierboven vermeldde informatie, zijn gevestigd buiten de EU.

Bewaartermijn

MultiMinds bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens worden maximum 5 jaar bewaard na laatste gebruik.

Beveiliging van gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle medewerkers van MultiMinds zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle personen die namens MultiMinds kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens worden gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We maken back-ups van persoonsgegevens om te gebruiken bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Uw rechten

U heeft, conform de toepasbare wetgeving, recht op inzake en recht op correctie of verwijdering van alle persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij.

U kan verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een dataverwerker waarmee we een overeenkomst hebben. Daarvoor kan u ons contacteren op privacy@multiminds.eu> of via het algemeen contactformulier op de website www.multiminds.eu. Om misbruik te voorkomen kunnen we daarbij vragen om u adequaat te legitimeren.

Klachten

Heeft u een klacht over verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u contact met ons opnemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Versie

MultiMinds kan zijn privacy charter wijzigingen. Wijzigingen worden aangekondigd op de website www.multiminds.eu.
Oudere versies worden in ons archief bewaard. Stuur ons een e-mail indien u deze wilt raadplegen.
Laatste versie: 25 mei 2018